45454588-Bu3JZ

 Babblarna
Syfte med Babblarna Mål / Syfte:

- Att barnen får utveckla sitt sociala samspel
- Att barnen får utveckla sin empati
- Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga

Ur Lpfö – normer och värden: ”
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. 
Lpfö – utveckling och lärande: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
Lpfö – barns inflytande: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 
Fakta om Babblarna

Tema Babblarna:

Babblarna är ett material som tilltalar små barn.
De är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen.
Babblarna är ett kompisgäng och därför kan de med fördel användas för att främja barns vänskapsrelationer.
Alla figurer är olika till färg, form och personlighet.
Som pedagog kan man antingen främja eller försvåra barns vänskapsrelationer genom val av arbetssätt och sammansättning av gruppens storlek.
Om man leker och skapar tillsammans så blir gemenskapen större och gruppindelningarna gör så att barnen känner sig trygga.
Pedagogen kan hjälpa barnen att finna vänner genom att sammanföra barn som de tror skulle kunna leka bra ihop och genom gruppindelning.
Om man arbetar med att främja vänskapsrelationer skapar man ett gott klimat för lek; det blir färre konflikter och barngruppen blir mer harmonisk.

Innehåll:
 Skapande verksamhet: lera, färg och form (finmotorisk träning)
 Rörelse: danslek, rörelseslinga (grovmotorisk träning)
 Matematik: antalsuppfattning, sortering, lägesord,
 Språk: samtal i den dagliga verksamheten, litteratur som anknyter till temat, sång och musik, ramsor, ordbilder (främjar barns intresse för den skriftspråkiga världen).
 Drama: vänskap och empati kan förtydligas och problematiseras genom dramaövningar. 

Babblarna ger mig möjligheter att väva in skilda områden ur läroplanen.
Respektive figur står förutom ett språkljud också för ett ämne.
Babba - språket (brun)
Bobbo - rörelse (röd)
Bibbi - matematik (gul)
Dadda - natur/teknik (grön)
Doddo - känslor/social kompetens/värdegrund (blå)
Diddi - skapande (rosa)


Genomförande/Arbetsmetoder

Jag introducerar babblarna successivt och observerar vad de har för förkunskaper.
Jagkommer att sätta upp de olika babblarna och figurerna kommer att vara med oss i samlingsinnehållet beroende på vad samlingen innehåller.
Jag arbetar med att bli medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer. 

Doddo
 Jag samtalar med barnen om känslor och hur vi är mot varandra i det dagliga, i de konflikter och positiva händelser som sker i gruppen.
 Jag har på en samling introducerat Doddo och pratat om hur man är en bra kamrat mot varandra. 
 Jag gör observationer av barnen i vår innemiljö och utemiljö för att se och göra mig medveten om vad Jag behöver arbeta med i gruppen. 

Dadda
Vi går till skogen, låter barnen utforska naturen.
Jag är medforskare tillsammans med barnen och hjälper barnen upptäcka vad som finns i naturen och funderar tillsammans med barnen på vad vi kan göra med det.
Jag vill att barnen själva ska få komma med idéer till vad vi ska göra i skogen och om det är något de vill att vi tar med oss till tallkullen. J
ag ska vara lyhörd och lyssna in barnens tankar. 

Bobbo
Vi har Bamse gympa och Bobbo kommer att medverka.
Min vision är att fånga in barnens intressen kring balansering både i inne -och utemiljön samt uppmuntra dem till att utmana sig själva motoriskt.
Bobbo ska också få följa med till skogen, där barnen utmanas motoriskt. 

Diddi
Barnen skapar hela tiden under dagen på olika sätt, genom att till exempel bygga och konstruera i leken.
Vi kommer även att ha skapande aktiviteter efter barnens önskemål och utifrån de planerade tillfällena.
Diddi kommer att finnas med vid våra skapande aktiviteter detta för att förtydliga för barnen att Diddi står för skapande.

Babba
Babba kommer vara med mer på samlingen och komma in med nya rim, ramsor och sagor.
Vi pratar tillsammans om innehållet i ramsan/sagan.

Bibbi
Vi tänker ta med Bibbi till skogen och där leta efter material av olika storlek och form.
 


Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25).
Förskolans läroplan  är vägledande för pedagogisk omsorg.

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling.

Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- bekräfta, dela med sig och hjälpa sina kompisar i gruppen.
- förmedla tankar och känslor om hur de vill att de ska vara mot varandra.

- utifrån sin egen fantasi, intresse och förmåga skapa med hjälp olika material och tekniker.
- känna tillit till sin egen förmåga och känna trygghet i gruppen.
- kommunicera genom sånger, rim & ramsor, böcker, spel och i den dagliga dialogen.
- själv förmedla sina önskemål i verksamheten.
- lyssna in varandras tankar, känslor och önskemål

- hittar lekar själva och kommer med egna idéer på vad vi ska göra i skogen.
- hitta saker i naturen som de använder i sin lek.

- våga delta aktivt i större utsträckning i fysiska aktiviteter.
- utveckla sin motoriska förmåga, koordination och balans.

-när barnen själva börjar använda och urskilja olika matematiska begrepp t.ex. stor-liten, tjock-smal.
Utveckling sker när jag ger barnen möjligheter till att:
- vara delaktiga i och ha inflytande i verksamheten