45454588-Bu3JZ
Likabehandlingsplan

Bakgrund

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling.
Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet inte diskriminera något barn som söker till eller deltar i verksamheten. Enligt skollagen får huvudmannen eller personalen inte utsätta ett barn för
kränkande behandling. Lagen ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter, och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.
Läroplanen Lpfö 98 är vägledande för pedagogisk omsorg.​


Definition av begreppen

Diskriminering innebär att ett barn  missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna.
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns värdighet.
Kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut ellerhota någon.
Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller var systematiska och återkommande.

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag

 

Vision
Vi ska vi alla aktivt arbeta för att skapa trivsel bland barn och vuxna.
Ett grundfundament hos mig ska vara "bry sig om".


Här har alla barn samma rättigheter och lika värde.
Här kommer alltid barnens bästa i främsta rummet.
Här använder vi ett vårdat språk
Här tar vi hänsyn och lyssnar på varandra.


Vi som arbetarpå tallkullen ska alltid vara en god förebild tilltala och bemöta barnen på ett respektfullt sätt

Mål
•Alla vårdnadshavare känner tillit och förtroende när de lämnar sina barn på Tallkullen
Alla barn upplever trivsel och trygghet i verksamheten.
Alla känner sig betydelsefulla och alla får delta på lika villkor utifrån sina egna förutsättningar.
Respekterar varandras känslor och åsikter samt accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling.
Visar hänsyn och omtanke gentemot varandra.

Främjande arbete
Skapa en trygg miljö där alla känner sig välkomna.
Vuxna är goda förebilder.
Lyssnar, uppmuntrar och visar respekt för individen.
Skapar vi-känsla i gruppen, ser och hör varje individ.
Bygga upp barnens självförtroende och deras förmåga att skapa tillit till sig själva.
Skapa en god relation mellan hem/familjedaghem där den dagliga kontakten är viktig.

Förebyggande arbete
Med barnen:
Samtalar med barnen och sätter ord på deras känslor och agerande.
Arbetar temainriktat med empati, medmänsklighet och förståelse på lekfullt sätt.
Använder böcker och leksaker som belyser olikheter.
I leken får barnen träna på att ta ansvar och hjälpa varandra. Min delaktighet i leken är viktig för att hjälpa och lära barnen att bearbeta och hantera konflikter samt att förstå orsak och verkan.
Tar konflikter på allvar och samtalar med barnen.
Har kunskap om barnens behov, olikheter och agerar utefter det.
Diskuterar barnens trivsel, relationer.

Barnens delaktighet i arbetet med planen
Finns i samlingen, vid sagoläsningen och i andra liknande situationer i verksamheten.
När vi läser och arbetar med, Snick och Snack, kompis böckerna och modiga prinsessor och ömsinta killar.
I barngruppen pratar vi mycket om hur vi är mot varandra och att vi alla är lika mycket värda.
I barnintervjuer inför utvecklingssamtal.

 

Vårdnadshavarens delaktighet med planen
Likabehandlingsplanen presenteras för alla vårdnadshavare och eventuella synpunkter tas i beaktande vid kommande utvärdering.
Bjuder in och välkomnar föräldrar i verksamheten och skapar tillitsfull dialog.
Uppmuntrar föräldrar att ta del av barnens vardag på Tallkullen, samt att vara lyhörda och tolka barnens signaler hemma.
Tar upp barnens trivsel och trygghet på utvecklingssamtalen.
Skapa ett gott samarbete med hemmet och diskutera regler och förhållningssätt på Tallkullen.

Vårdnadshavaren ska
vara uppmärksam på sitt eget barn.
Blir ditt barn utsatt för kränkningar?
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir utsatt.

Ovilja att gå till Tallkullen 
Ont i magen

Huvudvärk
Barnet har inga kamrater
Barnet verkar nedstämt och ledset
Dessa tecken kan även bero på andra saker, men det motiverar att du tar kontakt oss.

 

Åtgärder
Uppmärksam på utrymmen inomhus och utomhus där barnen leker ”ensamma” och risk för kränkningar
barn-barn kan förekomma.
Tar tag i situationen direkt
Ser till att kränkningen upphör och visar alternativ till handlingen.
Använder hur frågor:
Hur kände du? Hur tänkte du? Hur hade du kunnat göra? Hur tror du den andre kände?
För en öppen dialog med berörda barns föräldrar.
Arbeta systematiskt med att förstärka positivt beteende.

Rutiner för uppföljande åtgärd vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling som sker

Vid upprepade tillfällen riktade mot ett och samma barn skall föräldrar informeras och vidare åtgärder, om behov finns.
Tillfälliga händelser av mindre allvarlig natur utreds inom Tallkullen
Samtalar med berörda barn.

Kontaktar berörda föräldrar för att berätta vad som har hänt.
När händelser inte går att lösa av oss, kontaktas t.ex. specialpedagog, kurator och psykolog.
Dokumenterar vad som har hänt.
Utvärdera våra insatser efter varje enskild händelse.
Gör en åtgärdsplan.
Uppföljningssamtalar med berörda föräldrar för att se om åtgärderna har hjälpt.


Målen handlar om att motverka traditionella könsroller.
Arbetar temainriktat med empati, medmänsklighet och förståelse på lekfullt sätt.
Det gör jag genom att informera föräldrar om vårt likabehandlingsarbete (bl.a. denna plan) via föräldramöten och utvecklingssamtal. Fokuserar arbete på den enskilda individen, oavsett pojke eller flicka, och delger vårt genustänk till föräldrarna.
Presentera och använda oss av böckerna: Snick och Snack, vännerna i kungaskogen, tio små kompisböcker
av Linda Palm och modiga prinsessor och ömsinta killar av Britta Olofsson