45454588-Bu3JZ

Verksamhetens styrdokument är:

 

Skollagen

Förskolans läroplan, är vägledande för pedagogisk omsorg.

Socialtjänstlagen  

Ekerö kommun

Likabehandlingsplan

Tallkullens, mål

  

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen.

 

Genom pedagogisk verksamhet skall Tallkullen erbjuda fostran och omvårdnad.


Vi som jobbar med barnen på Tallkullen skall ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet skall tillgodoses.

Storleken och sammansättningen av barngruppen skall vara lämplig.

Verksamheten skall utgå från varje barns behov.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

 

Socialtjänstlagen – anmälningsplikt vid fara för barn

 

Lagen säger att alla som är verksamma på Tallkullen med barnen, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om vi i får kännedom om att något underårigs skydd.

Anmälningsplikten är obligatorisk och där med en plikt att följa.

Tallkullen har inga skyldigheter att utreda eventuella missförhållanden.

 

Ekerö kommun

 

Verksamheten bedrivs under tillsyn av barn- och ungdomskontoret i Ekerö kommun och följer de riktlinjer som är beslutade för barnomsorgen.   

 

Tallkullens Familjedaghem, Pedagogisk omsorg

 

Jag erbjuder barn från 1-6 år flexibel och stimulerande vistelse i trygg hemmiljö.


Hos oss står den fria leken och vardagspedagogiken i centrum där barnens eget intresse och fantasi tas till vara.


Många av våra aktiviteter sker utomhus då vi har ett stort fokus på naturen med daglig utomhuslek lär vi oss värna om vår natur och närmiljö.

Knytte-liknande verksamhet höst och vår, med frukt i ryggsäcken går vi ut i skogen och utforskar årstiderna m.m.


Eftersom barngruppen är liten med både små och stora barn får barnen lära sig ta ansvar och ta hänsyn till varandra medan de leker och lär tillsammans.

 

Vi har också planerade aktiviteter som tillexempel pyssel, bakning, sång och rytmik.


Vid fyra/fem år förbereds barnen för förskoleklass med olika aktiviteter.

 

Mitt hem är utformat och planerat för ett väl fungerande verksamhet, med stora lekutrymmen både inne och ute.

Inne har vi ett stort lekrum som ligger så att jag ser barnen hela tiden och ute finns det en lekpark med alla möjliga leksaker.

 

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är en viktig del i verksamheten.

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!