45454588-Bu3JZ


Sammanställning av de olika delarna av en dag, för att tydliggöra att det finns ett syfte bakom vanliga rutinsituationer.

Aktivitet: Samling
¤ Berätta, tala inför andra
¤ Lyssna
¤ Visa hänsyn
¤ Reflektera
¤ Träna koncentration och språkutveckling genom sånger, lekar, sagor, ramsor m.m.
¤ Information
¤ Att våga synas och höras
¤ Ta plats, men även visa varandra hänsyn
¤ Klara av att ta muntliga instruktioner

Aktivitet: Fri lek
¤ Bearbeta händelser och upplevelser
¤ Träna socialt samspel
¤ Konfliktlösning
¤ Språkutveckling
¤ Lära sig av varandra
¤ Träna att fatta egna beslut
¤ Förmåga att känna och visa empati; bli goda kamrater

Aktivitet: Lunch/Mellammål
¤ Prata om och smaka på olika sorters mat
¤ Öva enkel matematik, storlek, antal, mängd
¤ Öva turtagande
¤ Motorik, öva att ta mat och bedöma hur mycket man vill ha
¤ Äta med bestick
¤ Samtala och lyssna på varandra
¤ Delaktighet
¤ Få energi, orka med verksamheten
¤ Klara av att äta utan för mycket spill
¤ Uppleva måltiden som en trevlig och avspänd stund

Aktivitet: Läsvila
¤ Språkutveckling, ökat ordförråd
¤ Förståelse av sammanhang
¤ Fantasi och förmedlande av kulturarv
¤ Avslappning
¤ Ge barnen tillgång till den skatt som finns i sagor och berättelser
¤ Stort ordförråd
¤ Ökad inlevelseförmåga

Aktivitet:Gruppverksamhet
¤ Att välja tema utifrån barnens intressen och utvecklingsnivåer
¤ Främja lusten att lära, forska och finna kunskap
¤ Stimulera barnens naturliga nyfikenhet
¤ Ta vara på barnens skapandeförmåga
¤ Stimulera barnens språkutveckling
¤ Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
¤ Blir medvetna om vilken kunskap de besitter och hur och var man skaffar kunskap
¤ Öka barnens begreppsvärld och ordkunskap
¤ Känna delaktighet i sin egen kultur och respekt för andra kulturer

Aktivitet: På och avklädning
¤ Att öva grov och finmotorik
¤ Visa hänsyn, hjälpa varandra
¤ Att klara av att klä på och av sig själv
¤ Klara av att dra upp blixtlås och knäppa knappar
¤ Känna i gen och ta ansvar för sina egna kläder

Aktivitet: Utevistelse
¤ Uppskatta vårt lands skiftande årstider
¤ Öva grovmotoriken, socialt samspel och främja fantasin
¤ Få möjlighet att röra sig över stora ytor
¤ Uppskatta att vara ute i alla väder
¤ Ökad självkännedom, god motorisk och få sitt rörelse behov tillgodosett
¤ Klara av att samspela med kamrater
¤ Utveckla förståelsen för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturfenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur