45454588-Bu3JZ

Tystnadsplikt och sekretess på
Tallkullen, pedagogisk omsorg

 

Vad man får säga

Huvudregeln i   verksamheten är och skall vara öppen för insyn. De flesta handlingar  är offentliga.

 

Vad man inte får säga

För känsliga uppgifter råder däremot sekretess. Till känsliga uppgifter om "enskilds personliga förhållanden" kan räknas uppgifter om hälsa och familjeförhållanden, stödåtgärder för elev, boende- och familjeförhållanden, allvarliga sjukdomar, ekonomi samt religiösa uppfattningar. Tystnadsplikten gäller både barnets och de närståendes personliga förhållanden av känsligt slag.

 

Tystnadsplikten gäller både utåt och inåt

Alla verksamma inom Tallkullen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller både utåt och inåt mot privatpersoner och andra myndigheter. Känsliga uppgifter kan lämnas vidare till andra skolor först efter sekretessprövning eller med stöd av samtycke från vårdnadshavare. Samtycke från vårdnadshavare bör alltid eftersträvas.

  

Anmälningsplikt till socialtjänst

I vissa andra fall kan uppgifter lämnas ut, till exempel anmälningsplikten till socialtjänsten då en anställd inom tallkullen misstänker att ett barn far illa.

 

 

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!