45454588-Bu3JZ

Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer dagmamma, dagpappa eller dagförälder. Vårdaren tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår utbildning


*FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG FAMILJEDAGHEM*

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag i enskild regi.

För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten regleras av skollagens kap 25.
Fristående pedagogiska omsorgen ska följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98).

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen.
Förskolans läroplan  är vägledande för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalen eget hem, traditionelltfamiljedaghem. 


​Vad är pedagogisk omsorg?Tallkullen, pedagogisk omsorg
Skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Tallkullens uppgift innebär 
Att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.


Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25).
Förskolans läroplan  är vägledande för pedagogisk omsorg.

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling.

Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- bekräfta, dela med sig och hjälpa sina kompisar i gruppen.
- förmedla tankar och känslor om hur de vill att de ska vara mot varandra.


- utifrån sin egen fantasi, intresse och förmåga skapa med hjälp olika material och tekniker.

- känna tillit till sin egen förmåga och känna trygghet i gruppen.

- kommunicera genom sånger, rim & ramsor, böcker, spel och i den dagliga dialogen.

- själv förmedla sina önskemål i verksamheten.
- lyssna in varandras tankar, känslor och önskemål


- hittar lekar själva och kommer med egna idéer på vad vi ska göra i skogen.
- hitta saker i naturen som de använder i sin lek.


- våga delta aktivt i större utsträckning i fysiska aktiviteter.
- utveckla sin motoriska förmåga, koordination och balans.


-när barnen själva börjar använda och urskilja olika matematiska begrepp t.ex. stor-liten, tjock-smal.

Utveckling sker när jag ger barnen möjligheter till att:
- vara delaktiga i och ha inflytande i verksamheten