45454588-Bu3JZ

*FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG FAMILJEDAGHEM*

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag, i enskild regi.

För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten regleras av skollagens kap 25.
Fristående pedagogiska omsorgen ska följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98).

Pedagogisk omsor

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. 

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalen eget hem, traditionelltfamiljedaghem. 


Vad är pedagogisk omsorg?
 

Tallkullen, pedagogisk omsorg
Skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Tallkullens uppgift innebär 
Att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.


# Ett barn som får uppmuntran lär sig självförtroende

# Ett barn som möter tolerans lär sig tålamod

# Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta

# Ett barn som blir accepterat lär sig att älska

# Ett barn som blir uppskattat lär sig att tycka om sig själv

# Ett barn som får erkännanden lär sig att det är bra att ha ett mål

# Ett barn som får vara med och dela lär sig generositet

# Ett barn som möter ärlighet och hederlighet lär sig vad sanning och rättvisa är

# Ett barn som möter trygghet lär sig tro på sig själv och på andra

# Ett barn som möter vänlighet lär sig att världen är en bra plats att bo på