45454588-Bu3JZ

Vägledning 2001:6 Version 8 för enligt § 4.4
Sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare


Tillfällig föräldrapenning kan betalas för vård av ett barn om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare
(13 kap. 16 § 2 SFB).

Rätten till tillfällig föräldrapenning gäller såväl när barnets ordinarie vårdare är hemarbetande förälder som när vårdaren är någon tredje person, t.ex. dagbarnvårdare, barnpraktikant eller släkting.

Att rätten till ersättning är knuten till sjukdom hos den ordinarie vårdaren innebär bland annat att ersättning inte kan betalas ut när exempelvis dagmammans egna barn är sjuka och barnet därför inte får vistas i det hemmet.