45454588-Bu3JZMålsättning

Harmoni/Hälsa 
Genom att vara ute i naturen och göra saker som barnen uppskattar och tycker är kul får vi glada, pigga, friska och positiva barn.

Upplevelser  
Genom att barnen får möjlighet att leka, utforska, undersöka, observera samt reflektera lär de sig mer av verkligheten.

Lärande 
Verksamhet på Tallkullen är utvecklande för alla barn. 
Jag tar vara på barnens vilja och lust att lära samt stärka barnens tillit till den egna förmågan
 
Självkänsla
Genom beröm, uppmuntran och att komma till tals stärks dem som person.

Motorik/Motion  
Genom promenader, större och mer varierad miljö att röra sig i finns det mer utrymme att utvecklas samtidigt som rörelse är grunden till all inlärning.

Utveckling  
Genom att vistas utomhus är barnen friskare, utvecklar fler färdigheter och tillägnar sig mer kunskap.

Social-träning  
Genom att vara tillsammans och lära sig lösa problem och tränas i konflikthantering utvecklas deras sociala kompetens.

Empati
Genom att vara en snäll kompis, lära sig respektera varandra, ta hänsyn och lyssna på andra människor får barn en förståelse för känslor hos andra.

Nyfikenhet 
Genom att väcka deras lust att lära och låta barnen komma med egna idéer och önskemål.

 

 

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!