45454588-Bu3JZ

Målen anger inriktningen på tallkullen, arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen.

Riktlinjer:
Riktlinjer för pedagogisk omsorg anger dels det ansvar som vilar på den eller de som arbetar på Tallkullen och för det ansvar vi har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen.

Mål 1. Normer och värden:
Är att ha ett kontinuerligt arbete för jämlikhet samt att stimulera ett genusneutralt arbetssätt.
Arbetsprocessen: 
Är att ge barnen möjlighet att reflektera och diskutera samhällets normer utifrån olikhet dvs kön, religion och funktionsnedsättning.
Vi fokuserar på likheter istället för olikheter och vi själva ska vara en förebild i detta.

Mål 2. utveckling och lärande:
Att stimulera barnens intresse för matematik och språk.
Arbetsprocessen: 
Genom att synliggöra matematiken i vårt dagliga liv genom att barnen kommer möta olika matematiska begrepp.
Vi arbetar med språkkort "Lär din babyläsa" som är ett material för barn mellan 8 mån och 5 år.

Mål 3. Barns inflytande:
Att lyssna på det barnen önskar, är nyfikna på och vill klara av.
Att stimulera till aktivt initiativ hos barnen och stärka deras självkänsla.
Arbetsprocessen: 
Barnen får delta i val av måltider, sagor, sånger, lekar m.m samt får utmaningar i form av ansvarstaganden i olika uppgifter och att de också får förtroende att lösa dessa både enskilt och i grupp.
De får öva sig i turordningstagande och att det är något positivt att hjälpa varandra.

Mål 4. Förskola och hem:
Är att föräldrar som så önskar skall kunna känna sig delaktiga i verksamheten.
Arbetsprocessen:
Verksamhetsdokument skall kontinuerligt läggas ut på hemsidan för att öka tillgängligheten och insynen för föräldrarna.
Föräldrar erbjuds minst ett utvecklingssamtal per år och två föräldramöten per år.
Föräldrar kan se och följa barnens arbeten i månadsbok