45454588-Bu3JZ

Värdegrundsarbete


Varför är Tallkullens värdegrund viktig?
För barnens och samhällets framtid.

Jag vill grunda sunda inställningar till:
-sig själv
-andra saker
-och miljö.

Med god barndom vill vi skapa ett humanare samhälle.

VÄRDEGRUND
Grunda barnens förståelse för demokratiska principer som:

Alla människors lika värde oavsett kön, social eller
-etnisk tillhörighet.
-våra rättigheter.
-och våra skyldigheter.

 Vi arbetar kontinuerligt med följande:
- Barnens inflytande.
- Jämställdhet.
- Mångfald.

 Barnen får:
-medskapa.
-påverka.
-lyssna på andra.
-berätta.
-reflektera.
-och ge uttryck för sina egna tankar.

 Barnens inflytande

Barnens möjligheter att ha inflytande över sin vardag anser jag vara viktig.

Genom att jag aktivt lyssnar på barnen kan både miljön och verksamheten utformas utifrån deras påverkan.

-Barnen kan inte alltid svara direkt på frågor men genom sitt handlande uttrycker de behov och lust.

-Barn ska, även de minsta, inte vara beroende av mig t.ex. kunna förflytta sig till olika lekar på golvet, till lek i lekrummet.

Jag vill att barnen ska få tilltro till sin egna förmåga att tänka själv, att handla, röra och lära sig.
Jag vill också att de utvecklar sin förmåga att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, utveckla viljan att ta ett allt större ansvar för sig själv och samvaron i barngruppen.

Jämställdhet
Jag behandlar flickor och pojkar lika.
Uppdraget är att motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Mångfald
Det ställs krav på vår förmåga att leva och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Tallkullen är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.

Här kan en medvetenhet om sitt egna kulturarv och delaktigheten i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Värdegrundens innebörd för barnen

Som barn förväntas det av mig:
Jag behandlar andra väl.
Jag lyssnar när någon har något att säga.
Jag pratar i normal samtalston.
Jag använder ett vårdat språk.
Jag plockar upp efter mig när jag lekt färdigt.
Jag leker lugna lekar inomhus och livliga lekar utomhus.
Jag är rädd om mitt material.

Detta ger barnen:
Jag vet att jag är duktig.
Jag kan lära mig.
Jag kan lära av andra.
Jag vill vara delaktig.
Jag kan stå i kö och vänta på min tur.
Jag låter alla få vara med.
Jag hjälper den som är ensam och frågar om den vill vara med.
Jag är omtänksam.
Jag kan samarbeta.
Jag är ärlig.
Jag kan forma min framtid.
Jag kan säga och göra förlåt.
Jag står för det jag har gjort.
Jag är hjälpsam.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!