45454588-Bu3JZ

 

Verksamhetsidé 

 1. Vision: 

Jag kan! Jag vill! Jag vågar!
Min vision är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar på Tallkulen:
JAG VILL * JAG KAN *JAG VÅGAR

Hur arbetar jag då för att vi ska uppnå detta?
Genom att:
*Stärka barnens självförtroende.
*Se till att deras nyfikenhet och lust för det fortsatta livslånga lärandet stimuleras.
*Utveckla deras empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor.

 2. Verksamhetsidé
I nära samarbete med föräldrar förmedlas vår gemensamma värdegrund, tillgodoser deras behov av omvårdnad, stödja och stimulera dem i deras känslomässiga och intellektuella utveckling.

Genom att:
Ha ett nära samarbete med föräldrarna genom den dagliga kontakten med avstämning efter varje dag vid hämtning samt genom föräldramöten och utvecklingssamtal.

Jag utgår också från att:

Ha ett synsätt på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande
Synliggöra varje barn
Uppmuntra och ge beröm
Visa varandra respekt
Barnen tar ansvar och bli självständiga 

Grundläggande värderingar:
Den svenska förskolan vilar på demokratisk grund.
Alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Förståelse och medmänsklighet.
Tallkullen skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Inget barn skall påTallkullen utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller för någon annan typ av kränkande behandling.

Saklighet och allsidighet.
Varje barn skall ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.
Flickor och pojkar skall i familjedaghemmet ha samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor.

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet på Tallkullen.

Uppdrag:
*Tallkullen skall lägga grunden till livslångt lärande.

*Tallkullen skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

*Tallkullen skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

*Familjedaghemmet skall inspirera barnen att utforska omvärlden.

*Tallkullen skall ge barnet stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individ.

*De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva.

Tallkullen skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!