45454588-Bu3JZ

 
Verksamhetsidé 

 1. Vision: 

Jag kan! Jag vill! Jag vågar!
Min vision är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar på Tallkulen:
JAG VILL * JAG KAN *JAG VÅGAR

Hur uppnår vi detta?

*Stärka barnens självförtroende
*Se till att deras nyfikenhet och lust för det fortsatta livslånga lärandet stimuleras
*Utveckla deras empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor

 2. Verksamhetsidé

I nära samarbete med föräldrarna, fostra barnen, förmedla vår gemensamma värdegrund, tillgodose deras behov av omvårdnad, stödja och stimulera dem i deras känslomässiga och intellektuella utveckling.

Genom att:
Ha ett nära samarbete med föräldrarna i den dagliga kontakten,
samt med föräldramöten och utvecklingssamtal

Ha ett synsätt på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande

Synliggöra varje barn

Uppmuntra och ge beröm

Visa varandra respekt

Barnen tar ansvar och bli självständiga 

Grundläggande värden.
Den svenska förskolan vilar på demokratisk grund.

Alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Förståelse och medmänsklighet.
Tallkullen skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Inget barn skall på tallkullen utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig, funktionshinder eller för någon annan typ av kränkande behandling.

Saklighet och allsidighet.
Varje barn skall ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Flickor och pojkar skall i familjedaghemmet ha samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor.

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet på Tallkullen.

Uppdrag:
Tallkullen skall lägga grunden till livslångt lärande.

Tallkullen skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Tallullen skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.

Tallkullen skall ge barnet stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individ.

De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva.

Tallkullen skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!